Algemene voorwaarden

Pure Voice richt zich op het geven van zanglessen (zowel individueel, in duo’s, als in groepsverband) workshops gerelateerd aan zang, musical en theater en verzorgt het muzikale energizers. Daarnaast verzorgt Pure Voice optredens bij verschillende gelegenheden als festivals, zorginstellingen, scholen en theaters.

Artikel 1 Cursusjaar
Het cursusjaar loopt van 1 september t/m 30 juni van het jaar daaropvolgend. De basisschoolvakanties welke gehanteerd worden in regio Midden Nederland zijn ook van toepassing op dit betreffende cursusjaar. Binnen deze vakanties zullen er geen groepslessen plaatsvinden, de individuele lessen die gepland staan gaan wel door.

Artikel 2 De overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar ingaande op 1 september van het betreffende cursusjaar. Mocht de overeenkomst op een ander tijdstip ingaan dan loopt deze overeenkomst tot aan het cursusjaar daaropvolgend (nieuw cursusjaar). De overeenkomst wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij voor 1 juni schriftelijk door de leerling (of ouders/verzorgers indien de leerling minderjarig is) is opgezegd.

Artikel 3 Cursusgeld
De leerlingen of ouders/verzorgers van de leerlingen zijn jaarlijks cursusgeld verschuldigd. Betaling van het cursusgeld dient op basis van vooruitbetaling te geschieden. Het cursusgeld is exclusief kosten verschuldigd voor lesmaterialen, evenementen, optredens of excursies. Na officiële inschrijving zal Pure Voice zorgdragen voor een schriftelijke bevestiging met daarop het verschuldigde bedrag van het betreffende cursusjaar. Bij de groepslessen (Voices) geldt dat bij instroom t/m de herfstvakantie (in regio Midden Nederland) het volledige cursusgeld is verschuldigd. Bij inschrijving later dan de herfstvakantie is het cursusgeld pro rato verschuldigd van de resterende maanden van het betreffende cursusjaar.

Indien de leerling in gebreke blijft als gevolg van niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag, zullen de lessen worden opgeschort tot het verschuldigde bedrag voldaan is. Het cursusgeld kan per seizoen gewijzigd worden, hetgeen de (ouders/verzorgers van de) leerling twee weken voor aanvang van het nieuw ingaande cursusgeld schriftelijk/per e-mail wordt medegedeeld. Ook de lessenkaarten kunnen in prijs veranderen, dit wordt minimaal een maand voor de verandering gecommuniceerd.

Artikel 4 Inschrijving
Inschrijving groepslessen
Inschrijving kan plaats vinden via de internetsite www.pure-voice.nl. Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 10 per persoon.
Bij plaatsing voor lessen bij Pure Voice verbindt de leerling zich voor het gehele cursusjaar of bij latere inschrijving voor het resterende gedeelte daarvan met stilzwijgende verlenging voor het volgende cursusjaar; voorgaande met uitzondering van korte cursussen en workshops.

Inschrijving individuele zanglessen
Inschrijving kan plaats vinden via de internetsite www.pure-voice.nl. Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 10 per persoon.
Bij plaatsing voor individuele zanglessen bij Pure Voice verbindt de leerling zich voor de gehele cursusperiode van de gekozen lessenkaart (5 – 10 – 20 lessen). In onderling overleg met Pure Voice en zonder verrekening van inschrijfgeld kan verlenging van de cursusperiode overeengekomen worden.

Inschrijving Stemvormingscursus
Inschrijving kan plaats vinden via de internetsite www.pure-voice.nl. Inschrijving is mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de cursus via het inschrijfformulier.
Plaatsing gaat op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. De inschrijving is pas geldig wanneer u een bevestiging van Pure Voice heeft ontvangen. Cursussen kunnen tot 2 weken voor aanvang van de cursus, kosteloos geannuleerd worden. Daarna zal het cursusgeld volledig in rekening gebracht worden. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Lesmateriaal wordt door de cursist zelf aangeschaft in overleg met de docent(e). Bij een onvoldoende aantal cursisten gaat de cursus niet door.

Artikel 5 Opzegging /Beëindiging
Opzegging / beëindiging kan uitsluitend schriftelijk worden aangegeven. De overeenkomst dient tegen het einde van het cursusjaar te worden opgezegd, met inachtneming van een termijn van 1 maand, derhalve uiterlijk vóór 1 juni van het betreffende cursusjaar. De lesovereenkomst eindigt bij opzegging op de laatste dag van het cursusjaar. Opzegging ontheft niet van de betalingsplicht van het lesgeld over het lopende cursusjaar.

Tussentijds beëindigen
Het tussentijds beëindigen van de overeenkomst is niet mogelijk, tenzij er sprake is van speciale gebeurtenissen. Is het door bijvoorbeeld verhuizing of langdurige ziekte onmogelijk de lessen te blijven volgen dan dient Pure Voice schriftelijk om tussentijdse opzegging worden verzocht. Pure Voice besluit vervolgens of zij de opgegeven reden voor tussentijdse opzegging accepteert. De leerling zal daarover binnen 2 weken in kennis worden gesteld.

Ontzegging toegang tot de lessen
In bijzondere gevallen zoals wangedrag, veelvuldig verzuim zonder opgaaf van reden en wanbetaling kan de toegang tot de lessen worden ontzegd door Pure Voice. De verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft hierbij wel gehandhaafd.

Artikel 6 A Groepslessen
De lessen worden wekelijks gegeven. De lessen bestaan uit een praktijk- en een theoriegedeelte. De leerlingen krijgen voorafgaande aan de lessen een jaaroverzicht waarop de data van de lessen staan vermeld. Lessen die door verhindering/ziekte van de leerling of door feestdagen worden gemist, worden niet ingehaald.

Artikel 6 B Individuele / duo zanglessen
De lessen worden wekelijks of tweewekelijks gegeven. Deze worden door de leerling zelf ingepland via calendly.com/purevoice. Behalve de lessen voor de kinderen in duo/trio vorm. Deze zijn elke week op een vast tijdstip en worden aan het begin van het jaar gecommuniceerd. Lessen die door verhindering/ziekte van de leerling of door feestdagen worden gemist, worden niet ingehaald.

Artikel 6 C Stemvormingscursus
De lessen worden in groepsverband gegeven. Data en tijden voor deze cursus en workshops worden in onderling overleg met aangemelde leerlingen vastgesteld.

Artikel 7 Afwezigheid individuele zanglessen
De leerling dient zich minimaal 24 uur voorafgaand aan de les per e-mail, Whatsapp of SMS af te melden bij de docent. Deze gemiste les kan eenmalig worden ingehaald in de daarvoor bestemde inhaalweek, welke 1 x per jaar aan het einde van het seizoen plaatsvindt. Per seizoen kan er 1 les worden ingehaald, dus niet per lessenkaart. Data en tijdstippen van deze inhaalweek worden door Pure Voice vastgesteld en tijdig gecommuniceerd. Indien de leerling één of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimt, blijft het lesgeld verschuldigd. Indien de verzuimperiode wegens ziekte of zwangerschap langer duurt dan vier lessen, worden de vijfde en daaropvolgende verzuimde lessen gedurende de aaneengesloten verzuimperiode niet gerekend. Om voor lesgeldrestitutie in aanmerking te komen, dient de (ouders/verzorgers van de) leerling een doktersverklaring te overleggen. Verzoek tot restitutie dient schriftelijk te worden aangevraagd aan het einde van het seizoen, vóór 15 mei van het betreffende cursusjaar bij Pure Voice.

Bij ziekte van de docent wordt in beginsel na twee aaneensluitende uitgevallen lessen de docent vervangen. Als in een cursusjaar meer dan vier lessen zijn uitgevallen van een docent door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden, is restitutie van het lesgeld mogelijk (dit geldt enkel voor de wekelijkse groepslesleerlingen). Bij ziekte van de docent bij individuele zanglessen  is restitutie van lesgeld alleen mogelijk indien de docent 2 of meer keer afwezig is. Verzoek tot restitutie dient schriftelijk te worden aangevraagd aan het eind van het seizoen, vóór 15 mei van het betreffende cursusjaar bij Pure Voice. Bij afwezigheid van de docent door bijvoorbeeld een optreden zal de docent zorgdragen voor een vervangende lesdag of een ‘invaldocent’.

Artikel 8 (Niet) Betaling

Pure Voice hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. De leerling ontvangt schriftelijk of per e-mail een factuur waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeldt. Dit bedrag is voor leerlingen ouder dan 21 jaar inclusief BTW verrekening. Leerlingen jonger dan 21 jaar zijn vrijgesteld van de BTW verrekening. Bij niet (tijdige) betaling wordt de leerling na de verstreken betalingstermijn door Pure Voice kosteloos herinnerd (via telefoon of per e-mail). Bij een tweede herinnering zal Pure Voice overgaan tot het in rekening brengen van additionele administratiekosten (€ 12,50) bovenop het reeds verschuldigde bedrag. Indien de leerling na deze tweede herinnering niet tot betaling overgaat zal Pure Voice overgaan tot het versturen van een sommatiebrief (aanmaning). Mocht de leerling na sommering niet tot betaling overgaan, zal Pure Voice de leerling schriftelijk in gebreke stellen. Bij niet betaling na ingebrekestelling zal Pure Voice overgaan tot een incasso. Indien de leerling na incassering niet tot betaling van het verschuldigde bedrage overgaat ziet Pure Voice zich genoodzaakt juridische vervolgstappen te ondernemen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
Pure Voice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de leerling. Het betreden van de locatie (Studio Pure Voice, sijsseltselaan 12 of Cultura)  is geheel op eigen risico.

Onvolledigheid / Wijzigingen in de algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn aan veranderingen onderhevig. Pure Voice zal (bij evt. wijzigingen/mutaties) de leerlingen (en/of ouders, verzorgers van de leerling) hiervan tijdig schriftelijk of via de email op de hoogte stellen. Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen op de website of offline communicatie-uitingen (brochures, flyers, posters, mailings, etc.). Pure Voice behoudt zich het recht voor om af te wijken van de reeds eerder verstrekte informatie.

Alle auteursrechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, merkenrechten, logo’s, software of informatie in enige vorm, komen toe aan de Pure Voice.

Informatie op de internetsite of offline media mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Pure Voice.

In alle andere gevallen welke niet zijn beschreven in de algemene voorwaarden behoud Pure Voice zich het recht voor hierin zelf te beslissen.